Przedszkole ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 • Post category:Ogłoszenia

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. kadr

I  Stanowisko pracy:

 1. Referent ds. kadr
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
 3. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023r

II Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 6. Znajomość aktów prawnych, tj. ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o ZFŚS.
 7. Znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office)

III Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność analitycznego myślenia,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Skuteczność w działaniu, sumienność, samodzielność
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. Obsługa programów SIO, Rekord, PABS, portalu PPK.

IV Główny zakres zadań na w/w stanowisku

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników placówki,
 2. Przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o prace, zaszeregowania, urlopów, nagród jubileuszowych, dodatku za staż pracy i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
 3. Przygotowywanie decyzji o urlopach dla poratowania zdrowia,
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
 5. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 6. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 7. Kontrola ważności badań lekarskich i orzeczeń dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 8. Wprowadzanie i uaktualnianie danych w SIO zgodnie z przepisami,
 9. Przeliczanie skutków finansowych związanych z wynagradzaniem pracowników, planowanie budżetu oraz sporządzanie dokumentów dla księgowości,
 10. Tworzenie planu finansowego oraz czuwanie nad jego realizacją w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 11. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 12. Sporządzanie sprawozdań do GUS i innych w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. Współpraca z Referatem Wspólnej Obsługi Jednostek w Kobierzycach
 14. Załatwianie innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach.

V Warunki pracy na w/w stanowisku

 1. Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie),
 2. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 3. Czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,
 4. Praca na w/ w stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 5. Obsługa urządzeń biurowych,
 6. Praca w zespole.

VI Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV o opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z art 6 ust 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r  ( Dz. U z 2019r poz 1282)”
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie podpisane własnoręcznie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r po. 926) w celu przeprowadzenia naboru.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.

Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny  być podpisane własnoręcznie.

Dołączone do oferty dyplomy, świadectwa, certyfikaty wyrażone w język obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub certyfikowane biuro tłumaczeń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach ul. Robotnicza 19A  w zamkniętej kopercie z dopiskiem : nabór na stanowisko referenta ds. kadr w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2022r  do godziny 15.00 (tylko forma pisemna).

Oferty, które wpłyną po do przedszkola po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach zastrzega sobie prawo do kontaktu w wybranymi kandydatami.