Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji:

rozpocznie się od 28 marca 2022r o godzinie 8.00

                                                               zakończy się 8 kwietnia 2022r o godzinie 15.00

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szk 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

          Link do rekrutacji: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
1.        wielodzietność rodziny kandydata; *
2.        niepełnosprawność kandydata;
3.        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4.        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5.        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6.        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :
·        Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
·        Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
·        Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
·        Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria gminne

L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1. Dziecko 3-letnie, 4-letnie lub 5-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 50
2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je wychowujący:
– pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu
lub
-prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
lub
-prowadzą gospodarstwo rolne
lub
-studiują w systemie dziennym.
50 ·zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub
·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
·zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.
3. Oboje rodzice / prawni opiekunowie/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/ rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzą gospodarstwo rolne i są  podatnikami  podatku rolnego w Gminie Kobierzyce. 50 ·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
4. Jeden rodzic / prawny opiekun  rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzi gospodarstwo rolne i jest  podatnikiem  podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.
25
·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
5. Zgłoszenie do przedszkola dziecka posiadającego co najmniej jedno rodzeństwo w wieku do 18 roku życia. 10 ·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
6. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu  lub w szkole w roku poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
5 ·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 71 3111241 od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.00-15.00

lub mailowo : sekretariat@przedszkolekobierzyce.pl

 

1.Zarządzenie Wójta

2.Informacja ogólna.

3.Terminy rekrutacji do przedszkoli

4. Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo

5. Oświadczenie o zgłoszeniu więcej dzieci lub posiadanym rodzeństwie w placówce

6. Oświadczenie potwierdzenia złożonej informacji podatkowej

7. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

8. Zaświadczenie o zatrudnieniu

9. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10. Potwierdzenie woli