Grupa III Misie, październik

Tematy kompleksowe:

 • Jesień w sadzie
 • Jesień w ogrodzie
 • O sobie samym
 • Moje zmysły

 

Prawa Dziecka

Mam prawo… poznawać nowych kolegów – zabawy z dziećmi

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Podejmowanie wspólnych zabaw
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekst
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • wskazywanie wymienionych części ciała, nazywanie danych części ciała,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,