ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ,

Grupa IV „Kotki”

Bloki tematyczne:

I Tydzień „Idzie Mikołaj”;

II Tydzień „Idzie zima ze śniegiem”;

III „Idą święta”;

IV Tydzień „Zimo baw się z nami”.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • rozwijanie mowy,
 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,
 • wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej,
 • dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki.
 • wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • utrwalanie pojęć: wysoko, nisko,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.

Prawa dziecka: „Mam prawo… znać tradycje Bożego Narodzenia”