ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ 2021

W GRUPIE IV „BIEDRONKI”

Krąg tematyczny: Łąka wiosną

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

Krąg tematyczny: Wiosna na wsi

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,

Krąg tematyczny: Znamy różne zawody

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,

Krąg tematyczny: Moi rodzice

 dzielenie się swoimi przeżyciami.

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.